radyo dinle

Alapszabály

PDFNyomtatásE-mail

AlapszabályALAPSZABÁLY

- módosításokkal egységes szerkezetben-

I.

Bejegyzési adatok

Magyar Operatőrök Társasága - Hungarian Society of Cinematographers (H.S.C.)
1145. Budapest Róna u. 174.

II.

A Társaság célja és tevékenységi köre

A Magyar Operatőrök Társasága (H.S.C.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett társadalmi szakmai szervezet, önálló jogi személy.


A H.S.C. a televíziózásban, a filmgyártásban és a rokon szakmákban működő, az emberi haladás ügye iránt elkötelezett, hivatásos operatőrök legmagasabb rangú, független, önigazgató fóruma.

Célja a magyar operatőrök szövetségbe tömörítése, műfaji megkülönböztetés nélkül, annak érdekében, hogy elősegítse és védje tagjai szakmai, anyagi, erkölcsi és szociális érdekeit, valamint, hogy a hazai mozgóképkultúra fejlődését szolgálja.


Ennek megvalósítására:

tömöríti a mozgókép - készítés területén működő hivatásos operatőröket;
képviseli tagjait a hivatalos szervek, intézmények és más jogi személyek előtt;
képviseli a tagok érdekeit a televíziós, a filmipari és az állami döntéshozó testületeknél; célja, hogy a szakmát érintő kérdésekben tudomása, megkérdezése, hozzájárulása nélkül ne lehessen lényeges döntést hozni;
segíti és támogatja tagjainak a munka- és bérfeltételek javítására irányuló törekvéseit;
tagjai számára szerződésmintákat dolgoz ki;
felügyeli a vonatkozó jogszabályok és munkaszerződések betartását;
együttműködik az említett szakmai területeken dolgozó szakszervezetekkel, részt vesz a (szakmai) kollektív szerződések kialakításában;
védi a tagság érdekeit a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdésekben;
állást foglal és véleményt nyilvánít a tagjait érintő etikai kérdésekben;
erősíti tagsága szakmai hitelét, továbbképzéssel és egyéb módon gondoskodik a szakmai színvonal ápolásáról;
kapcsolatot tart a tévé- és filmkritikusok tagozatával, közreműködik az operatőri alkotómunka megismertetésében és korszerű értékelésében;
támogatja és segíti munkaképtelen, munkanélküli és nyugdíjas tagjait;
részt vesz az ország kulturális életének alakításában;
együttműködik más magyar kulturális szervezetekkel;
kapcsolatot tart fenn a megfelelő külföldi szövetségekkel, bekapcsolódik a szakmai nemzetközi életbe;
részt vesz az országos szakmai díjak odaítélésének eldöntésében;
filmgyártási, filmelőállítási tevékenységet folytat;
szakkönyveket ad ki;
szakmai tanfolyamokat szervez és bonyolít le;
közreműködik a filmszakmai oktatásban;
működési területéhez tartozó egyéb tevékenységeket is folytat.

A Magyar Operatőrök Társasága közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Magyar Operatőrök Társasága pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

III.

Az egyesületi tagság

Az egyesület tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki (ami) az egyes tagsági formáknál meghatározott követelményeknek megfelel.

l.A Társaság Kiemelt aktív tagja lehet:

minden olyan hivatásos operatőr, aki a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskola / Egyetem operatőri tanszakát elvégezte és erről diplomát szerzett (ezzel egyenértékű a külföldön szerzett, Magyarországon elismert diploma, ha birtokosa magyar állampolgár), munkáival bizonyított az évek során, hogy kiemelt aktív tag lehessen

az a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az előző pontban megkívánt diplomával, de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a kiemelt aktív tagságra, és a tagfelvételi bizottság alkalmasnak találta

A Kiemelt aktív tagok jogai: a.) H.S.C. jelzés viselése, b.)szavazati jog a közgyűlésen, c.)közgyűlés által megállapított tagdíj

ll.A Társasága aktív tagja lehet:

minden olyan hivatásos operatőr, aki a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskola / Egyetem operatőri tanszakát elvégezte és erről diplomát szerzett (ezzel egyenértékű a külföldön szerzett, Magyarországon elismert diploma, ha birtokosa magyar állampolgár)

az a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az előző pontban megkívánt diplomával, de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a tagságra a tagfelvételi bizottság

Az aktív tagok jogai: a.) szavazati jog a közgyűlésen, c.) közgyűlés által megállapított tagdíj

lll.A Társasága nyugdíjas aktív tagja lehet:

minden olyan hivatásos operatőr, aki a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskola / Egyetem négyéves operatőri tanszakát elvégezte és erről diplomát szerzett (ezzel egyenértékű a külföldön szerzett, Magyarországon elismert diploma, ha birtokosa magyar állampolgár), munkáival bizonyított az évek során, de időközben nyugdíjas lett, de azóta is dolgozik

az a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az előző pontban megkívánt diplomával, de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a nyugdíjas aktív tagságra

A nyugdíjas aktív tagok jogai :a.) H.S.C. jelzés viselése b.) szavazati jog a közgyűlésen, c.) közgyűlés által megállapított tagdíj

lV.A Társaság Tiszteletbeli nyugdíjas, külföldi tagja lehet:

minden olyan hivatásos operatőr, aki a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskola / Egyetem négyéves operatőri tanszakát elvégezte és erről diplomát szerzett ezzel egyenértékű a külföldön szerzett, Magyarországon elismert diploma, ha birtokosa magyar és nem magyar állampolgárságú, munkáival bizonyított az évek során, de időközben nyugdíjas lett

az a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az előző pontban megkívánt diplomával, de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a tiszteletbeli nyugdíjas, külföldi tagságra

A tiszteletbeli nyugdíjasok és külföldiek jogai:a.)H.S.C. jelzés viselése b.) szavazati jog nélkül a közgyűlésenA Társaság pártoló tagja lehet:

az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság célkitűzéseit támogatja, legalább a közgyűlés által megállapított pártoló tagdíjat befizeti és akit a közgyűlés szótöbbséggel pártoló tagként elfogad (Filmtechnikusok, Fővilágosítók, operatőrök munkáját elősegítő filmesek)
A pártoló tagok jogai: a.) szavazati jog nélkül a közgyűlésen b.) közgyűlés által megállapított tagdíj

A Társaság kameraman tagozatának tagja lehet:
az a hivatásos kameraman, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel, vagy, szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a kameraman tagságra és a tagfelvételi bizottság alkalmasnak találta
A kameraman tagozat tagsága jogai: a.) szavazati jog nélkül a közgyűlésen, de szavazati joggal a kameramanokat érintő kérdésekben b.) .) közgyűlés által megállapított tagdíj


A Társaság segédoperatőr tagozatának tagja lehet:
az a hivatásos segédoperatőr, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel, vagy, szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a segédoperatőr tagságra és a tagfelvételi bizottság alkalmasnak találta
A segédoperatőri tagozat tagsága jogai: a.) szavazati jog nélkül a közgyűlésen, de szavazati joggal a segédoperatőröket érintő kérdésekben b.)közgyűlés által megállapított tagdíj


A Társaság fotós, sminkes tagozatának tagja lehet:
az a hivatásos fotós, sminkes, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel, vagy, szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a fotós, sminkes tagságra és a tagfelvételi bizottság alkalmasnak találta
A fotós, sminkes tagozat tagsága jogai: a.) szavazati jog nélkül a közgyűlésen, de szavazati joggal a fotósokat, sminkeseket érintő kérdésekben b.)közgyűlés által megállapított tagdíj
A tagok jogai és kötelességei

A tagok élvezik a Társaság támogatását, élhetnek mindazon lehetőségekkel, amelyek a Társaság célkitűzésinak megvalósítása folytán számukra adódnak.

Minden kiemelt aktív tag, aktív tag, nyugdíjas aktív tag jogosultak szavazati joggal részt venni a Társaság közgyűlésein, egyéb fórumain, az ott felmerülő kérdések megvitatásában és a határozatok meghozatalában, valamint indítványokat, beadványokat, kérdéseket, kéréseket felterjeszthet a közgyűlés és az egyesület más szerve elé.

Minden kiemelt aktív tag, aktív tag, nyugdíjas aktív tag, a Társaság bármely tisztségére és testületébe választhat és választható.


A tiszteletbeli tagok - nyugdíjasok-külföldiek, A pártoló tagok, kameraman tagozat, segédoperatőri tagozat, fotós, sminkes tagozat tagjai részt vehetnek az egyesület tevékenységében. Jelen lehetnek a Társaság közgyűlésein, ott felszólalhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. Joguk van a Társasággal kapcsolatos információk megismeréséhez. A kameraman tagozat, segédoperatőri tagozat, fotós, sminkes tagozat tagjai szavazati joggal nem rendelkeznek, csak a saját tagozatukat érintő kérdésekben dönthetnek.
A Társaság valamely szervének jogszabálysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

A tagok kötelesek a Társaság tevékenységében aktívan részt venni, célját és törekvéseit együttműködésükkel és információikkal támogatni, szervei döntéseit végrehajtani, illetve tiszteletben tartani.

A tagok a Társaság jó hírét és tekintélyét mind szakmai munkájukkal, mind magatartásukkal öregbíteni tartoznak.

A tagok kötelesek a tagdíjakat és a közgyűlés által megállapított egyéb költségeket a határozatok szerint késedelem nélkül megfizetni.


A tagsági díjak és az egyéb befizetések nagyságáról és a beszedés módjáról a közgyűlés kétharmados többséggel határoz.

A Társaság tagjai közé a felvételt írásban kell kérni. A belépési kérelemnek tartalmaznia kell az alapszabályban foglaltak elfogadását és a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását. A felvételhez szükséges két kiemelt aktív, vagy aktív tag írásos ajánlása is. A felvételről a Társaság tagfelvételi bizottsága határoz. Elutasítás esetén a jelentkező fellebbezhet a közgyűléshez. A felvételről a közgyűlés kétharmados többséggel dönt. A pártoló és tiszteletbeli tagokat a vezetőség kéri fel, a megerősítés a közgyűlést illeti meg.


A Társaság tagjai részére fényképes, számozott igazolványt ad ki. A tagság megszűnésekor a tagsági igazolványt vissza kell adni.Az egyesületi tagság megszűnik:


halálozással,

kilépéssel, ha a tag ezt a vezetőségnek írásban bejelenti, és az a tagságból elbocsátja ( az elbocsátás addig tagadható meg, amíg a tag a kilépési nyilatkozat benyújtásáig fennálló kötelezettségeit nem teljesíti),

kizárással, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit megszegi, a Társaság céljával, határozataival ellentétesen cselekszik; ha a Társaság tekintélyét sorozatos színvonal alatti munkával vagy magatartással veszélyezteti; ha éves tagdíjhátraléka van és azt írásbeli figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg két hónapon belül; ha súlyos etikai vétséget követ el, ha három egymást követő közgyűlésről igazolatlanul hiányzik. A kizárásról az etikai bizottság előterjesztése alapján a vezetőség dönt. A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely kétharmados többséggel határoz;

törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag önhibájából már öt éve nem vesz részt a Társaság munkájában. A törlést a vezetőség határozatban mondja ki. A határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely szótöbbséggel határoz.
IV.


Az egyesület szervezete


Az egyesület szervei:

Közgyűlés
Az egyesület elnöke, alelnöke
Vezetőség
Etikai bizottság


A közgyűlés

A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a Társaságot érintő bármely kérdésben dönthet.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az egyesület programjának jóváhagyása, az éves költségvetés megállapítása, az egyesület munkájának értékelése,

a vezetőség és az etikai bizottság megválasztása, éves beszámolójuk elfogadása,

az alapszabály elfogadása, módosítása,

végső döntés tagsági ügyekben,

döntés a feloszlásról. ill. más társadalmi szervezettel való egyesülésről.

A közgyűlés minden, a vezetőség által beterjesztett, vagy a tagok által indítványozott kérdést megtárgyalhat.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada - az ok és cél megjelölésével - írásban kezdeményezi. A közgyűlést a vezetőség is összehívhatja, ha azt szükségesnek tartja.

A közgyűlésre a vezetőség a tagokat legalább két héttel előbb írásban hívja meg az idő, a hely és a napirend megjelölésével. A napirendet a közgyűlés előtt a vezetőséghez benyújtott írásos vagy a közgyűlésen a napirendi határozatnál szóban előterjesztett kérelem alapján ki lehet egészíteni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagságnak több mint a fele jelen van, vagy képviselteti magát. Képviseletre megbízni csak a Társaság egy másik tagját lehet. Minden jelenlévő tag csak két másik tagot képviselhet névre szóló írásbeli meghatalmazás leadásával.
Amennyiben határozatképtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, erre utalni kell a meghívóban.

A közgyűlésen a Társaság elnöke (ill. a vezetőség egyik tagja) elnököl. A közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik, továbbá ha a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségének kívánságára egyéb esetekben is titkos szavazást kell elrendelni. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

Minősített többség szükséges: a tagsági kérdésekben való döntésekhez, az alapszabály megállapításához és módosításához, a feloszlás és egyesülés kimondásához.

A közgyűlésen az egyesület valamennyi rendes tagja egyenlő szavazattal rendelkezik. Nincs szavazati joga a pártoló és a tiszteletbeli tagoknak, továbbá, akiknek a tagsága fel van függesztve.

A tisztségviselők és a szervek tagjainak megválasztása és a tagsági ügyek (felvétel, kizárás) eldöntése titkos szavazással történik.

Kivételesen e vezetőség levélben is kérheti a tagság állásfoglalását. Ebben az esetben a határozathoz mellékelni kell a szavazócédulát. Ez a módszer a titkos szavazással eldöntendő kérdések esetében nem alkalmazható.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelent tagok névsorát, a közgyűlés lényeges mozzanatait és a határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, az egyesület egyik rendes tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.


Az egyesület elnöke, alelnök


A Társaság közgyűlése titkos szavazás útján, minősített többséggel határozatlan időre elnököt és alelnököt választ.

Az egyesület elnöke, és az alelnök összehangolják a vezetőség munkáját, irányítják és felügyelik az egyesület tevékenységét, képviselik a Társaságot.

A Társaságot az elnök és az alelnök képviselik úgy, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a képviselők a nevüket önállóan írják alá a hiteles aláírási címpéldány szerint. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és az alelnök együttes aláírása szükséges.


Az elnök és az alelnök tevékenységükről a vezetőségnek, illetve a közgyűlésnek kötelesek elszámolni.

Az elnök és az alelnök visszahívhatók, ha vétenek az alapszabály ellen, vagy tevékenységük ellentétes az egyesület irányelveivel. A visszahíváshoz kétharmados többség szükséges.
A vezetőség

A vezetőség az egyesület ügyintéző, képviseleti szerve, amely a közgyűlések ülései között irányítja a Társaság ügyeit és dönt mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni.

A vezetőség tizenhat tagú. A vezetőség tizennégy tagját a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel háromévi időtartamra választja. A vezetőség tagjai a Társaság elnöke és az alelnök is. (A Társaság elnöke és alelnöke megválasztásához kétharmados többség szükséges.)

A vezetőség tagjai visszahívhatók, ha vétenek az alapszabály ellen, vagy tevékenységük ellentétes az egyesület irányelveivel. A visszahíváshoz kétharmados többség szükséges.

A vezetőség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülést tart, üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze.

A vezetőség akkor határozatképes, ha a tagjainak 50 %-a + 1 fő jelen van. A vezetőségi ülésen jelenlévő tagok maguk közül levezető elnököt választanak. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A vezetőség tagjai nem adhatnak megbízást egymásnak szavazásra, a vezetőségi üléseken nincs képviselet. Az a vezetőségi tag, aki két egymást követő ülésről igazolatlanul távol marad, kizárandó a vezetőségből és helyét póttaggal kell betölteni.
A vezetőségi ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amit két résztvevő tag ír alá.

A vezetőség kidolgozza saját működési rendjét, az irat- és pénzkezelés módját, melyet a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra. A vezetőség a gazdasági és a technikai feladatok ellátására ad hoc bizottságokat alakíthat, szakértőket, ügyvivőket bízhat meg, illetve alkalmazhat. Erről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.


Az Etikai Bizottság


Az Etikai Bizottság feladata a Társaság szakmai - etikai kódexének elkészítése, melyet a közgyűlés fogad el.
Az Etikai Bizottság jogosult a szakmai - művészeti életben felmerülő etikai jellegű követelmények megszegésével kapcsolatos ügyek kivizsgálására.

Három tagját a közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű többséggel. Eljárását saját kezdeményezésre, továbbá a közgyűlés, a vezetőség illetve bármely egyesületi tag indokolt írásbeli megbízása alapján - a Bizottság által megállapított és a közgyűlés által elfogadott működési rend szerint folytatja le. Ennek keretében bárkihez kérdést intézhet, más szerveket megkereshet. Állásfoglalásáról a megbízót köteles tájékoztatni, és a szükséges intézkedést megtenni. A vizsgálat alá vont tag tagsági jogviszonya a vizsgálat tartamára felfüggeszthető. Erről az Etikai Bizottság határoz.

Az Etikai Bizottság tagjai visszahívhatók, ha vétenek az alapszabály ellen, vagy tevékenységük ellentétes az egyesület irányelveivel, a Bizottság működésével. A visszahíváshoz kétharmados többség szükséges.


Gazdasági ellenőrzés

Az egyesület gazdálkodásának ellenőrzésére évente egyszer független bizottságot (illetve ellenőrt) kell felkérni, amely az ellenőrzésről a közgyűlésnek köteles beszámolni. Rendkívüli ellenőrzést kell tartani, ha azt tíz egyesületi tag az ok megjelölésével írásban kéri.V.


Az egyesület gazdálkodása


Az egyesület az érvényes gazdálkodási szabályok szerint önállóan gazdálkodik.

Az egyesület bevételei:

a tagok által fizetett tagdíjak,
a jogi és magánszemélyek hozzájárulásai,
az egyesület céljának megvalósítása érdekében a közgyűlés döntése alapján a gazdasági - vállalkozási bevételek,
egyéb.

Az egyesület kiadásai:

a tevékenység célja megvalósítása érdekében felmerült költségek,
az esetleges gazdasági - vállalkozási tevékenység kiadásai,
egyéb költségek.

Az egyesület gazdasági tevékenysége, éves költségvetés alapján történik, melyet mindig az adott év első közgyűlése állapít meg, illetve elfogadja végrehajtását. Az elfogadott költségvetéstől eltérni csak közgyűlési határozat alapján lehet. Bármilyen gazdasági tevékenység a vezetőség döntése alapján történhet. E tevékenység szabályos folytatásáért a vezetőség ezzel megbízott tagja felel.VI.


Az egyesület megszűnése


Az egyesület feloszlik, ha ezt a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja.

A közgyűlés kétharmados többséggel kimondhatja, hogy az egyesület más társadalmi szervezettel egyesül.

Az egyesületet a bíróság feloszlatja, ha működése az Alkotmányba ütközik, bűncselekményt és bűncselekményre való felhívást valósít meg, valamint, ha mások jogainak és szabadságának sérelmével jár.

A bíróság megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a törvényben meghatározott létszám alatt van.

Az egyesület megszűnése esetén a közgyűlésnek kell határoznia a megszűnő Társaság ingó (ingatlan) vagyonáról.
VII.


Záró rendelkezések


Az alapszabály módosítása a tagság kétharmados döntésével lehetséges.

Az alapszabály hiteles példányához csatolni kell minden közgyűlési határozatot.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A módosított alapszabályt a közgyűlés 2006. november 17 - i napján fogadta el.

Kende János
Elnök

Budapest,2013.03.06.